GDPR

Basketball Academy Lynx Liberecko

Informace o zpracování osobních údajů
(prohlášení o ochraně osobních údajů)

1. Úvod

1.1 Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.

1.2 Správcem osobních údajů je spolek Ball z.s., se sídlem Řídkého 228/4, Liberec X – Františkov, 460 10 Liberec, IČ: 052 31 213, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 10110 (dále jen „Správce“ nebo „Spolek“). Kontaktní údaje: info@balynx.cz.

1.3 Spolek Ball z.s. je zakladatelem basketbalové akademie BA Lynx Liberec (dále také jen „BA“).

1.4 Přihláškou do spolku Ball z.s. a členstvím v BA Lynx Liberec se hráč stává členem Spolku. Účelem zpracování osobních údajů je vedení Spolku a BA Lynx Liberec, tedy vedení členství hráčů a organizace BA Lynx Liberec. Aby mohl Správce řídit basketbalovou akademii, musí pracovat s osobními údaji jednotlivých členů Spolku a hráčů.

1.5 Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“ nebo jen „GDPR“) a v souladu s dalšími právními předpisy.

1.6 Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

2. Osobní údaje

2.1 Za účelem vedení Spolku a BA budeme zpracovávat identifikační a kontaktní údaje členů včetně všech jejich aktualizací provedených ze strany členů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení GDPR. Dále může Spolek zpracovávat osobní údaje, které nám subjekt údajů poskytl na základě souhlasu za stanoveným účelem.

2.2 Spolek zpracovává pouze osobní údaje, které získal přímo od svých členů.

2.3 Pokud je člen nezletilý, pak bude Správce zpracovávat vedle osobních údajů nezletilého hráče i poskytnuté identifikační, kontaktní a doručovací údaje jeho zákonného zástupce.

2.4 Poskytnutí osobních údajů není povinné, ale v případě, že Spolku při registraci členství neposkytnete osobní údaje označené v přihlášce jako povinné, nebude možné Vás jako člena zaregistrovat.

3. Přístup k OSOBNÍM ÚDAJŮM a předávání osobních údajů

3.1 Přístup k osobním údajům mají spolupracovníci Spolku, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

3.2 Přístup k osobním údajům mohou mít i případní zpracovatelé, kterými mohou být zejména dodavatelé IT služeb.

3.3 Spolek předává osobní údaje hráčů v souladu s příslušnými právními předpisy také příslušným sportovním svazům a asociacím, a to za účelem evidence hráčů, jejich účasti na soutěžích a za účelem získávání dotací.

3.4 Aktuální seznam případných zpracovatelů Vám bude sdělen na vyžádání.

4. PŘEDÁVÁNí osobních údajů MIMO ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE

4.1 Osobní údaje nejsou předávány mimo území Evropské unie.

5. Lhůta pro zpracování OSOBNÍch ÚDAJů

5.1 Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu členství ve Spolku a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění případných právních nároků z členství vyplývajících, tzn. do doby, dokud se vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení členství.

6. PRÁVA subjektu údajů v SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům, tedy právo požadovat informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

6.2 Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

6.3 Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

6.4 Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud se zpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb).

6.5 Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

6.6 Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u Správce osobních údajů, jímž je Ball z.s., se sídlem Řídkého 228/4, Liberec X – Františkov, 460 10 Liberec, IČ: 052 31 213, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 10110 (dále jen „Správce“ nebo „Spolek“). Kontaktní údaje: info@balynx.cz.

6.7 V případě, že se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

7. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

7.1 Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). K takovému zpracování osobních informací ani profilování u Správce nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník Správce.

8. Webové stránky

8.1 Spolek je provozovatelem webových stránek www.balynx.cz.

8.2 V souvislosti s vaším přístupem na uvedené webové stránky nezískává Spolek žádné vaše osobní údaje.

8.3 V případě, že Spolek kontaktujete, Spolek tak od vás získá na základě takové komunikace vaše osobní a kontaktní údaje. Tyto budou použity výlučně k další komunikaci s vámi.

8.4 Spolek může na svých stránkách uvádět odkazy na webové stránky jiných subjektů. Dovolujeme si Vám doporučit seznámit se se zabezpečením ochrany osobních údajů těchto subjektů, pokud jejich stránky navštívíte.

8.5 Spolek je dále provozovatelem svých účtů na platformách sociálních médií Facebook (https://cs-cz.facebook.com/BALynxLiberec). K předání údajů dochází jen tehdy, pokud jste přihlášeni na svém uživatelském účtu příslušné služby sociálních médií.

8.6 Za služby sociálních médií odpovídají výhradně: - za Facebook a jeho prezentaci na internetu společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; Další informace o účelu a rozsahu získávání osobních údajů a o dalším zpracování a využití vašich údajů příslušnou službou sociálních médií naleznete v ustanoveních příslušné služby o ochraně osobních údajů, které jsou k dispozici na jejich webových stránkách (Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/)